تلفن تماس های ضروری

شماره تلفن های مهم

زمان محلی در ترکیه

GMT وقت محلی: منفی 1.5 ساعت

اتش نشانی(Yangın)

110

امبولانس(Hızır Servis )

112

پلیس(Polis İmdat)

155

پلیس ترافیک(Alo Trafik)

154

پلیس گردشگری(Turizm Polisi)

5274503

پلیس ساحلی(AloSahil Güvenlik)

158

راهنمای ترکیه(Türkiye'ye Kılavuzu)

11811

راهنمای استانبول(İstanbul Kılavuzu)

11832

راهنمای تلفن(BilinmeyenNumaralar)

11855

راهنمای فارسی(Farsça kılavuzu)

11822

کد پستی(PostaKodu)

119

مشاورامورمالیاتی(Vergi Danışma Tel)

189